मासा...


Read At Your Own Risk

सर : पाण्यात राहणारे पाच जीव सांग..? ?
.
.
मोन्या : मासा...
.
.
सर : छान ! अजुन चार नाव सांग...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

मोन्या : माश्याची आई , वडील , बहीण , भाऊ ...